ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC จันทบุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน จันทบุรี > ทรัพยากร-ความรู้

แบบการตอบกลับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโรคทั่วไป

เนื้อหา
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านทั่วไป
วันที่เยี่ยมผู้ป่วย………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ป่วย…………………………………………………………………….……อายุ........................ปี
การวินิจฉัยโรค………………………………………………………………………………………………
สภาพผู้ป่วยที่พบและการช่วยเหลือสนับสนุนที่ให้
สัญญาณชีพ   BP …………mmHg              P…………./ m                     R………… / m
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
 
ไม่พบผู้ป่วย       เนื่องจาก  (    )  ย้ายที่อยู่(   ) ตาย (  ) อื่นๆ ระบุ………………………………...
มีการกลับเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมใน 28วันโดยแพทย์ไม่ได้นัด          (    )  มี      (   )  ไม่มี
ผู้ดูแลที่บ้าน ชื่อ..................................................ความสัมพันธ์...................................
เป้าหมาย/ ความต้องการของผู้ป่วย/ ญาติ.......................................................................................................................................
F/U ครั้งต่อไป ผู้ป่วยควรได้รับบริการเรื่อง........................................................................................................................................
ผู้ติดตามเยี่ยมบ้าน    ลงชื่อ    ตัวบรรจง...........................................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน   (   )  รพศ.พระปกเกล้า   (   ) รพช.   (   )ศูนย์แพทย์ชุมชน / ศูนย์สุขภาพชุมชน / สถานีอนามัย ระบุชื่อหน่วยงาน.............................................................
กรุณาส่งแผ่นนี้ไปยังกลุ่มงานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
         เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมผู้ป่วยหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล 28วัน

เอกสารแนบ:
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน.docx การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน.docx

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 10
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 06/01/2021 09:44:10
เข้าชม: 29
Rating (Votes): Article not rated yet (0)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811