ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC จันทบุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน จันทบุรี > ทรัพยากร-ความรู้

แบบการตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย Acute STEMI (Uncompllcated)

เนื้อหา

การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

วันที่......................................................................................ชื่อ-สกุลผู้ป่วย...............................................อายุ......................ปี

การวินิจฉัยโรค.............................................................................

สภาพผู้ป่วยที่พบและการช่วยเหลือสนับสนุนให้

แผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วย Acute STEMI (Uncompllcated)

กิจกรรม                                           การประเมินที่ต้องการของโรงพยาบาล                                                                   การประเมินที่ได้จาก

                                    Tick R ในหัวข้อที่ต้องการให้ติดตามเป็นกรณีพิเศษเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน                            หน่วยที่ติดตามดูแลต่อเนื่อง

Assessment       £ อาการผิดปกติที่แสดงถึงการกลับเป็นซ้ำของโรค หรือภาวะแทรกซ้อนของโรค

                                    เช่น เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย

Education/          £ ความรู้สึกเกี่ยวกับโรคและวิธีการดูแลตนเอง

Self care               £ การดูแลที่ผู้ป่วยได้รับจากครอบครัวที่เหมาะสมกับโรค

                                £ เน้นการป้องกันภาวะท้องผูกและการเบ่งถ่ายอุจจาระ

                                £ พฤติกรรมการสูบบุหรี่

Medications       £ การรับประทานยาของผู้ป่วย

-           รับประทานยาได้ถูกต้อง

-           การเก็บรักษายา

-           สามารถใช้ยาอมใต้ลิ้นได้ถูกต้อง

-           สามารถสังเกตและทราบถึงยาที่หมดอายุได้(ISDN 5mg /ASA gr 5)

-           อาการข้างเคียงที่เกิดจากยา

                                £ อื่นๆ

                                ............................................................................................

Diet                        £ อาหารที่เหมาะสมกับโรคของที่ผู้ป่วยดำเนินอยู่ ได้แก่ การรับประทานผัก ผลไม้

                                อาหารที่มีกากใยสูง

                                £ ลดหรืองดอาหารรสเค็ม อาหารที่มีคอเรสเตอรอลสูง อาหารมัน เช่น อาหาร

                                ที่ใช้วิธีการปรุงโดยการ ผัดด้วยน้ำมัน การทอด หรือเนื้อสัตว์ติดมัน ของหมักดอง

                                ชา กาแฟ สุรา เครื่องดื่มกระตุ้นหัวใจ เช่นเครื่องดื่มบำรุงกำลังต่างๆ

                                £ การจำกัดน้ำ กรณีที่มีข้อห้ามและภาวะเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายได้ง่าย

Activity                 £ มีการฟื้นฟูร่างกายตามลำดับขั้นที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพระยะของโรค

                                £ มีการออกกำลังกายที่เหมาะสม และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

                                £ สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ หรือออกกำลังกาย

                                พร้อมทั้งช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้

มีการกลับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมใน 28 วัน โดยแพทย์ไม่ได้นัด  (     ) มี     (     )ไม่มี

ไม่พบผู้ป่วย           เนื่องจาก  (     ) ย้ายที่อยู่      (    ) ตาย       (     ) อื่นๆ    ระบุ.......................................................................

ผู้ติดตามเยี่ยมที่บ้าน ลงชื่อ (ตัวบรรจง)..........................................................................................................................................................

สถานที่ปฏิบัติงาน  (   ) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล..................................(   ) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล..................................

                                (   ) กลุ่มงานการพยาบ โรงพยาบาล.........................................(   ) ศูนย์บริการสารธารณสุขเทศบาล..................................

                                (   ) ศูนย์แพทย์ชุมชนจันทบุรี.............................................................................................................................................

                                « กรุณาส่งแผ่นนี้ไปยังกลุ่มงานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000«

                                                                «เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมผู้ป่วย หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล 28 วัน«

เอกสารแนบ:
STEMI.docx STEMI.docx

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 11
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 06/01/2021 09:58:31
เข้าชม: 28
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811