ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC จันทบุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน จันทบุรี > ทรัพยากร-ความรู้

แบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหลังผ่าตัดหัวใจ

เนื้อหา

แผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

การติดตามดูแลผู้ป่วย

วันที่เยี่ยมผู้ป่วย.............................................................................................................................................................

ชื่อผู้ป่วย............................................................................................อายุ.................................ปี

การวินิจฉัยโรค............................................................................................................................

สภาพผู้ป่วยที่พบและการช่วยเหลือสนับสนุนที่ให้

สัญญาณชีพ BP...............................mmHg    P…………………….………../m    R………………………../m

กิจกรรม

การประเมินที่ต้องการของโรงพยาบาล

การประเมินที่ได้จากหน่วยที่ติดตามดูแลต่อเนื่อง

Assessment

-          อาการผิดปกติที่แสดงถึงโรคกลับเป็นซ้ำหรือ ภาวะแทรกซ้อนของโรค เช่น เหนื่อยแน่นหน้าอก มีไข้ แผลผ่าตัดบวม แดง

 

Education / Self care

-          ความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีการดูแลตนเอง

-          การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับจากครอบครัวที่เหมาะสมกับโรค

 

Medications

-          วิธีการรับประทานยาของผู้ป่วยที่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง

-          อาการข้างเคียงที่เกิดจากยา

 

Diet

-          อาหารที่เหมาะสมกับโรคที่ผู้ป่วยดำเนินอยู่ ได้แก่ งดของเค็ม ของมัน ของหมักดอง กาแฟ เหล้า เครื่องดื่มกระตุ้นหัวใจ เช่น เครื่องดื่มบำรุงร่างกายต่างๆ

-          รับประทานผัก ผลไม้สด

 

Activity

-          ผู้ป่วยที่มีการฟื้นฟูร่างกาย และสามารถปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

-          ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

 

ไม่พบผู้ป่วย        เนื่องจาก    (    )  ย้ายที่อยู่     (    )   ตาย        (    )   อื่นๆ  ระบุ............................

มีการกลับเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมใน 28 วัน โดยแพทย์ไม่ได้นัด  (  )  มี      (  )  ไม่มี

ผู้ดูแลที่บ้าน ชื่อ........................................................................ความสัมพันธ์................................................

เป้าหมาย / ความต้องการของผู้ป่วย / ญาติ....................................................................................................

F / U ครั้งต่อไป ผู้ป่วยควรได้รับบริการเรื่อง.......................................................................................................

ผู้ติดตามเยี่ยมบ้าน  ลงชื่อ  ตัวบรรจง..............................................................................................................

สถานที่ปฏิบัติงาน   (      ) รพศ.พระปกเกล้า    (      ) รพช.................................................................

(      ) รพ.สต. .......................... .............   (      ) ศสม./ศบสท........................................................

กรุณาส่ง แผ่นนี้ไปยังกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000

เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมผู้ป่วย หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล 28 วัน

 

เอกสารแนบ:
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ.docx ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ.docx

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 12
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 06/01/2021 10:04:12
เข้าชม: 13
Rating (Votes): Article not rated yet (0)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811